سیلیکونی مقاوم به حرارت بالاتر از ۶۵۰ (RZS-7138-1)
سیلیکون اکریلیک مقاوم به حرارت۵۵۰-۶۰۰ (RZS-7138)
سیلیکون نقره ای مقاوم به حرارت ۵۰۰-۴۵۰(RZS-7238)
سیلیکون نقره ای مقاوم به حرارت ۴۰۰-۳۵۰ (RZS-7238-2 )
سیلیکون نقره ای مقاوم به حرارت ۳۵۰-۳۰۰ (RZS- 7231-1)
سیلیکون اکریلیک مقاوم به حرارت ۲۵۰-۲۰۰ (RZS- 7231-2)