کیلرکوره ای (RZS-2108)
آلومینیوم کوره ای
براق کوره ای ۱۲۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد (RZS-2107-1)
براق کوره ای ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد(RZS-2111)
مشکی مات کوره ای (RZS -2108-1)