نهایی کلرینیتد رابر (RZS-4131)
میانی کلرینتید رابر (RZS-4121)
پرایمرزینک فسفات کلرینتید رابر (RZS-4115)
پرایمر کلرینیتد رابر (RZS-4115-1)
پرایمراکسید سرب اخرایی کلروکائوچو (RZS-4112)