میانی های بیلد اپوکسی (RZS-5146)
میانی میکاسئوس اپوکسی (RZS-5227)
میانی اپوکسی پلی آمید( RZS-5221)
پرایمر اپوکسی فنولیک (RZS-5311)
پرایمرزینک کرومات اپوکسی (RZS-5114)
پرایمرزینک فسفات میکاسئوس اپوکسی (RZS-5127-2)
پرایمرزینک فسفات اپوکسی (RZS-5115)
پرایمر اخرایی میکاسئوس اپوکسی( RZS-5119)
پرایمر اخرایی زینک کرومات اپوکسی (RZS-5114-1)
پرایمر اخرایی زینک فسفات اپوکسی (RZS-5115-1)
پرایمر اخرایی اپوکسی( RZS-5112)
پرایمر اپوکسی(RZS-5111)