بتونه اپوکسی (RZS-5291-3)
کیلر اپوکسی (RZS-5180)
سیلر اپوکسی (RZS-5170)
نهایی کولتاراپوکسی (RZS-5449)
نهایی اپوکسی بهداشتی (RZS-5233)
گلاس فلیک اپوکسی (RZS-5249-3)
نهایی اپوکسی فنولیک (RZS-5331)
نهایی پلی آمین اپوکسی (RZS-5231)
نهایی هایبیلد اپوکسی (RZS-5141)
نهایی آلومینیوم اپوکسی (RZS-5131-1)
نهایی اپوکسی پلی آمید (RZS-5131)
میانی میکاسئوس هایبیلد اپوکسی (RZS-5247)