میانی الکید صنعتی (RZS-2121)
میانی میکاسئوس آلکید فنولیک( RZS-2127-1)
آلومینیوم میانی الکیدی (RZS 2121-2)
پرایمر زینک فسفات الکید فنولیک (RZS-2131-7)
پرایمر زینک کرومات الکیدی (RZS-2114)
پرایمر زینک کرومات اخرایی آلکیدی (RZS-2114-3)
پرایمر اکسید سرب اخرایی الکیدی (RZS-2112-3)
پرایمر اکسید سرب اخرایی الکیدی (RZS-2111-6)
پرایمر اخرا الکیدی (RZS-2112)
پرایمر بیتومین الکیدی (RZS-3111)